dao enzym ad 6

Biorąc pod uwagę stosunkowo małą próbkę i niską częstość występowania nefropatii związanej z kontrastem, różnice te nie były znaczące. Bardziej szczegółowa analiza pacjentów z nefropatią kontrastową po wlewie dożylnym z materiałem kontrastowym zostanie opublikowana oddzielnie.13 Pacjenci, którzy zostali wykluczeni z randomizowanego badania z przyczyn medycznych, mieli większą częstość występowania większości działań niepożądanych niż pacjenci losowo przydzieleni do otrzymywania niejonowego materiału kontrastowego; w 17 procentach w porównaniu z 9,2 procentami (p = 0,002) konieczne było leczenie niepożądane. Pomimo większego ryzyka, pacjenci wyłączeni z randomizacji z powodów medycznych mieli mniejszą częstość występowania działań niepożądanych niż pacjenci losowo przydzieleni do otrzymywania materiału kontrastowego o wysokiej osmolalności.
Wpływ współzmiennych
Jednowymiarowa analiza wszystkich współzmiennych wymieniona powyżej wykazała, że jedynymi pacjentami, którzy uzyskali wyższą niż przeciętną względną korzyść z zastosowania niejonowego materiału kontrastowego byli ci z cukrzycą (ryzyko względne, 6,6, przedział ufności 95%, 2,7 do 16,3 ) oraz osoby, u których wystąpiła wcześniejsza niekorzystna reakcja na materiał kontrastowy (ryzyko względne, przedział ufności wynoszący 7, 95%, od do 50). Pacjenci ciężko chorzy częściej wymagali leczenia w obu grupach (40,5% pacjentów w grupie o wysokiej osmolalności i 12,6% w grupie niejonowej). Wraz ze wzrostem nasilenia choroby wieńcowej nastąpił wzrost liczby pacjentów wymagających leczenia (w przypadku choroby jednonaczyniowej, 27,1% w grupie o wysokiej osmolalności i 4,2% w grupie niejonowej, w chorobie dwujamowej, 35,7 i 11,1 procent, dla choroby 3-naczyniowej, 39,1 i 17,9%, a dla choroby lewej głównej tętnicy wieńcowej, 38,2 i 22,0%).
W wieloczynnikowej analizie regresji logistycznej stwierdzono, że następujące niezależne zmienne nie są związane z niepożądanymi zdarzeniami klinicznymi (kategoria 2): wiek; seks; poprzednia niekorzystna reakcja na materiał kontrastowy; historia alergii lub astmy; obecność upośledzonej funkcji nerek, wady zastawek serca lub cukrzycy; stopień dysfunkcji lewej komory; i dawka kontrastowego materiału.
Najlepszymi predykatorami klinicznie istotnego działania niepożądanego była obecność ciężkiej choroby wieńcowej (choroba lewej głównej tętnicy wieńcowej, choroba trójnaczyniowa lub pomostowanie aortalno-wieńcowe) (iloraz szans, 1,5; przedział ufności 95%, 1,2 do 1,8) i niestabilna dławica piersiowa (iloraz szans, 1,2; przedział ufności 95%, od 1,03 do 1,5). Gdy te zmienne zostały połączone, niewiele było dodatkowego związku predykcyjnego z wystąpieniem reakcji niepożądanej.
Koszt
Długość pobytu w szpitalu była taka sama (mediana, pięć dni) w dwóch randomizowanych grupach. Pobyt pacjentów wykluczonych z randomizowanego badania z powodów medycznych był znacznie dłuższy (mediana, 11 dni, p <0,0001 dla porównania z grupami zrandomizowanymi).
W odniesieniu do opieki medycznej wymaganej do leczenia zdarzeń niepożądanych, które mogą być związane z użyciem środków kontrastowych, różnice między dwiema randomizowanymi grupami obejmowały 20 dni spędzonych w jednostce opieki wieńcowej, a nie na oddziale, dzień spędzony na oddziale, a nie na oddziale. jako ambulatoryjne, wprowadzenie i utrzymanie dwóch rozruszników serca i wielu różnych leków
[hasła pokrewne: twitter migalski, claritine spe, izabela małota ]

0 myśli nt. „dao enzym ad 6