Inhibitor dopełniacza Ekulizumab w napadowej nocnej hemoglobinurii ad 5

W każdym z 16 miejsc u jednego pacjenta przeprowadzono randomizację, w każdym z 6 miejsc u dwóch pacjentów przeprowadzono randomizację, a w każdym z 12 miejsc u 3 lub więcej pacjentów przeprowadzono randomizację. Nie było istotnych różnic w wyjściowej charakterystyce pacjentów w dwóch grupach (Tabela 1). Spośród 87 pacjentów poddanych randomizacji 85 ukończyło badanie (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Dwóch pacjentów z grupy ekulizumab nie ukończyło badania, ponieważ podróż do ośrodka badawczego była niewygodna, a druga z powodu ciąży; ci pacjenci zostali włączeni do analiz. Dziesięciu pacjentów z grupy placebo przerwało infuzję z powodu postrzeganego braku skuteczności, ale pozostało w badaniu do monitorowania, jak określono w protokole, i włączono je do analiz.
Farmakokinetyka i farmakodynamika
U 42 spośród 43 pacjentów z grupy ekulizumabu, dawka 900 mg ekulizumabu co 2 tygodnie (. 2 dni) całkowicie blokowała aktywność hemolityczną w surowicy, ocenianą za pomocą testu hemolitycznego z erytrocytami, pod kontrolą wzroku, 14 przez cały okres badania. U jednego pacjenta nie utrzymano terapeutycznego minimalnego stężenia ekulizumabu.
Wpływ na hemolizę
Ryc. 1. Ryciny 1. Poziomy dehydrogenazy mleczanowej i Erytrocytów typu III E przy leczeniu Eculizumabem. Panel A pokazuje stopień hemolizy wewnątrznaczyniowej zgodnie ze średnimi poziomami dehydrogenazy mleczanowej od wartości początkowej (tydzień 0) do 26 tygodnia w dwóch badanych grupach. Linia przerywana wskazuje górną granicę normalnego zakresu dla dehydrogenazy mleczanowej (normalny zakres, od 103 do 223 U na litr). W grupie ekulizumabu średni poziom dehydrogenazy mleczanowej został zredukowany do poziomu powyżej górnej granicy prawidłowego zakresu w 26 tygodniu; 41 pacjentów w tej grupie, którzy ukończyli badanie, 15 miało poziomy w zakresie prawidłowym. W grupie placebo wszyscy pacjenci mieli poziomy co najmniej pięciokrotnie powyżej górnej granicy normy w 26. tygodniu. Na panelu B przedstawiono średni udział erytrocytów PNH typu III u pacjentów w obu grupach. Badania przesiewowe przeprowadzono do 3 miesięcy przed tygodniem. Wartości P pochodzą z modelu mieszanej analizy kowariancji od wartości wyjściowej do 26 tygodnia. I słupki wskazują błąd standardowy.
Wpływ ekulizumabu na przewlekłą hemolizę wewnątrznaczyniową wykazano przez natychmiastowy (1 tydzień) i utrzymujący się spadek poziomów dehydrogenazy mleczanowej (Figura 1A). W grupie ekulizumabu średni (. SE) poziom dehydrogenazy mleczanowej zmniejszył się z 219,7 . 157,7 U na litr na początku badania do 327,3 . 67,6 U na litr po 26 tygodniach, podczas gdy w grupie placebo stężenia pozostały podwyższone, a wartości 225 . 5 . 154,8 U na litr na początku badania i 2418,9 . 140,3 U na litr po 26 tygodniach (P <0,001). Mediana wartości obszarów pod krzywą dla dehydrogenazy mleczanowej wykreślonych w czasie (w dniach) była o 85,8% niższa w grupie ekulizumabu niż w grupie placebo (58,587 vs. 411,822 U na litr, P <0,001). Druga biochemiczna miara hemolizy, poziom aminotransferazy asparaginianowej w osoczu, również wykazała istotną poprawę w przypadku ekulizumabu w porównaniu z placebo (dane nie przedstawione).
Zmniejszenie hemolizy wewnątrznaczyniowej w grupie leczonej ekulizumabem spowodowało zwiększenie liczby erytrocytów w PNH typu III (ryc. 1B) ze średniej 28,1 ą 2,0% na początku badania do 56,9 . 3,6% w 26 tygodniu.
[przypisy: olej lniany wysokolinolenowy, przegladarka skierowań leczenie uzdrowiskowe, zdjęcia rentgenowskie zębów ]
[podobne: elbonet, gangliozydy, adona bielsko ]

0 myśli nt. „Inhibitor dopełniacza Ekulizumab w napadowej nocnej hemoglobinurii ad 5

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wózki inwalidzkie lublin[…]