Inhibitor dopełniacza Ekulizumab w napadowej nocnej hemoglobinurii

Zbadaliśmy bezpieczeństwo i skuteczność ekulizumabu, humanizowanego przeciwciała monoklonalnego przeciwko białku C5 końcowej fazy dopełniacza, które hamuje końcową aktywację dopełniacza u pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią (PNH). Metody
Przeprowadziliśmy podwójnie ślepą, randomizowaną, kontrolowaną placebo, wieloośrodkową próbę fazy 3. Pacjenci otrzymywali dożylnie placebo lub ekulizumab; ekulizumab podawano w dawce 600 mg raz na tydzień przez 4 tygodnie, a następnie tydzień później przez dawkę 900 mg, a następnie 900 mg co drugi tydzień do tygodnia 26. Dwa główne punkty końcowe to stabilizacja poziomu hemoglobiny i liczba jednostki przetoczonych czerwonych krwinek przetoczone. Oceniono także biochemiczne wskaźniki hemolizy wewnątrznaczyniowej i jakość życia pacjentów.
Wyniki
Osiemdziesięciu siedmiu pacjentów poddano randomizacji. Stabilizacja poziomu hemoglobiny przy braku transfuzji została osiągnięta u 49% (21 z 43) pacjentów przypisanych do ekulizumabu i żadnego (0 z 44) pacjentów przypisanych do grupy placebo (p <0,001). W trakcie badania w grupie ekulizumabu podano medianę 0 jednostek upakowanych czerwonych krwinek, w porównaniu z 10 jednostkami w grupie placebo (P <0,001). Eculizumab zmniejszał hemolizę wewnątrznaczyniową, jak wykazano, że o 85,8% mniejszej powierzchni pod krzywą dla dehydrogenazy mleczanowej wykreślono w funkcji czasu (w dniach) w grupie ekulizumabu, w porównaniu z grupą placebo (58,587 vs. 411,822 U na litr; P <0,001 ). Klinicznie istotną poprawę zaobserwowano również w jakości życia, mierzonej ocenami z Oceny Funkcjonalnej Oceny Choroby Przewlekłej Choroby (P <0,001) oraz Kwestionariusz Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka Jakości Życia. Spośród 87 pacjentów 4 z grupy ekulizumabu i 9 z grupy placebo miały ciężkie działania niepożądane, z których żadna nie była uznawana za związaną z leczeniem; wszyscy ci pacjenci powrócili do zdrowia bez następstw.
Wnioski
Ekulizumab jest skuteczną terapią dla PNH. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00122330.)
Wprowadzenie
Napadowa nocna hemoglobinuria (PNH), rzadka postać niedokrwistości hemolitycznej, wynika z klonalnej ekspansji hematopoetycznych komórek macierzystych, które mają mutacje somatyczne w genie sprzężonym z chromosomem X Mutacje PIG-A PIG-A powodują wczesny blok w synteza kotew glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI), które wiążą wiele białek z powierzchnią komórki. W konsekwencji, komórki krwi u pacjentów z PNH mają częściowy niedobór (typ II) lub pełny niedobór (typ III) białek związanych z GPI.
Hemoliza wewnątrznaczyniowa jest istotną cechą PNH i jest konsekwencją nieobecności związanego z GPI białka regulatorowego CD59.3,4 CD59 blokuje tworzenie końcowego kompleksu dopełniacza (zwanego również kompleksem atakującym błonę) na powierzchni komórki , zapobiegając w ten sposób lizie erytrocytów i aktywacji płytek in vitro.5-8 Nadmierna lub uporczywa hemoliza wewnątrznaczyniowa u pacjentów z PNH powoduje anemię, hemoglobinurię i powikłania związane z obecnością hemoglobiny wolnej od osocza, w tym zakrzepicę, bóle brzucha, dysfagię, zaburzenia erekcji, i nadciśnienie płucne.9-12 Rzeczywiście, objawy w PNH są często nieproporcjonalne do stopnia niedokrwistości
[hasła pokrewne: olej lniany wysokolinolenowy, usg lodz, odbudowa zęba włóknem szklanym ]
[patrz też: iladian direct plus w ciąży, peamco świecie, izabela małota ]

0 myśli nt. „Inhibitor dopełniacza Ekulizumab w napadowej nocnej hemoglobinurii

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: najlepsze spalacze tłuszczu[…]