Komórki prekursorowe pochodzące z kości szpiku kostnego w ostrym zawale mięśnia sercowego cd

Wstępnie analizowane analizy podgrup przeprowadzono w celu określenia, czy istnieje interakcja pierwotnego punktu końcowego z linią podstawową LVEF i czasem do leczenia infuzyjnego. Zdefiniowane klinicznie punkty końcowe obejmowały główne zdarzenia niepożądane (zdefiniowane jako zgon, nawrót zawału mięśnia sercowego lub jakąkolwiek procedurę rewaskularyzacji) i rehospitalizację w przypadku niewydolności serca. Inne zdarzenia kliniczne lub połączone punkty końcowe oceniano jako analizę post hoc. W analizie uwzględniono tylko pierwsze zdarzenie dla każdego pacjenta. Według stanu na 16 czerwca 2006 r. Dostępne były 1-roczne dane kliniczne dla 168 pacjentów. Analiza statystyczna
Zmienne ciągłe przedstawiono jako średnie . odchylenie standardowe (chyba że zaznaczono inaczej). Analizę wariancji zastosowano do porównania częstości pierwotnego punktu końcowego – zmiany LVEF – pomiędzy grupami. W analizach podgrup zmiennych zmiennych podgrupy zostały wprowadzone jako efekty do modelu jednowymiarowej analizy wariancji w celu ustalenia, czy istnieje interakcja z przypisaniem do leczenia. Zastosowano model analizy wariancji w celu dostosowania do efektów, a do dostosowania dla zmiennych współzmiennych zastosowano model analizy kowariancji. Aby oszacować efekt leczenia, różnice w średnich kwadratowych i odpowiadających 95% przedziałach ufności (CI) zostały obliczone na podstawie modelu analizy wariancji. Wszystkie inne analizy przeprowadzono w sposób nieparametryczny w parze z użyciem testu rang podpisu Wilcoxona, o ile nie zaznaczono inaczej. Do porównania ciągłych ze zmiennymi kategorycznymi zastosowano nieparametryczne testy Manna-Whitneya U i Kruskala-Wallisa. Zmienne kategorialne porównano z testem chi-kwadrat lub dokładnym testem Fishera, stosownie do przypadku. Współczynnik korelacji Spearmana został użyty do korelacji ciągłych danych. Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS (wersja 13.0, SPSS).
Wyniki
Rekrutacja i podstawowe cechy
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów i terapia skojarzona. Ogółem 217 pacjentów z ostrym zawałem serca z powodzeniem reperfundowanych za pomocą implantacji stentu wyraziło pisemną świadomą zgodę na udział w badaniu. Spośród tych pacjentów 13 zostało wykluczonych przed poddaniem się aspiracji szpiku kostnego (ryc. 1). Z pozostałych 204 pacjentów poddanych aspiracji szpiku, 103 losowo przydzielono do otrzymania wlewu pożywki placebo i 101 w celu otrzymania infuzji BMC do tętnicy wieńcowej związanej z zawałem. Te dwie grupy były dobrze dopasowane pod względem cech wyjściowych i cech proceduralnych terapii reperfuzyjnej i jednoczesnej terapii farmakologicznej podczas badania (Tabela 1). Charakterystyki BMC podano w Dodatku Dodatkowym (dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org).
Wyniki procedurowe infuzji śródoperacyjnej
Po aspiracji szpiku kostnego jeden pacjent wycofał zgodę i jeden pacjent został wykluczony z powodu gorączki i wzrostu poziomu białka C-reaktywnego. Żaden pacjent nie miał krwawiących powikłań ani tworzenia się krwiaka w miejscu nakłucia szpiku kostnego
[podobne: endodoncja białystok, przegladarka skierowań leczenie uzdrowiskowe, wyrwigrosz żory ]
[patrz też: twitter migalski, padaczka rolandyczna, wyrwigrosz żory ]

0 myśli nt. „Komórki prekursorowe pochodzące z kości szpiku kostnego w ostrym zawale mięśnia sercowego cd

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: szczoteczki do zębów[…]