Leczenie osteoporozy po menopauzie kalcytriolem lub wapniem ad 5

Po roku leczenia częstość złamań na 100 pacjento-lat wynosiła 8,8 w grupie kalcytriolu i 10,3 w grupie wapnia (P> 0,05). Po drugim roku leczenia odsetek nowych złamań kręgów był znacząco zmniejszony w grupie leczonej kalcytriolem w porównaniu z grupą wapnia (9,3 vs. 25,0 na 100 pacjento-lat, P <0,001). Również liczba kobiet, u których wystąpiły nowe złamania podczas drugiego roku leczenia była istotnie niższa w grupie leczonej kalcytriolem niż w grupie wapnia (14 vs. 30, P <0,01). Różnica w częstości złamań między grupami wzrosła po trzecim roku (kalcytriol vs. wapń, 9,9 w porównaniu do 31,5 na 100 pacjento-lat, P <0,001). Również znacząco mniej kobiet w grupie leczonej kalcytriolem niż w grupie wapnia miało nowe złamania podczas trzeciego roku (12 vs. 44, P <0,001). Rycina pokazuje odsetek kobiet w każdej grupie, które nie miały złamań podczas okresu leczenia. Tabela 4. Tabela 4. Nowe złamania kręgów według roku badania i liczba złamań na linii bazowej. Wskaźniki nowych złamań kręgów na 100 pacjento-lat, stratyfikowane retrospektywnie w zależności od liczby złamań kręgów na linii podstawowej, przedstawiono w Tabeli 4. Kobiety sklasyfikowano jako mające ciężką osteoporozę (> 5 złamań) lub łagodne do umiarkowanych osteoporoza (.5 złamań) na linii podstawowej. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między obiema grupami leczenia, w przypadku stratyfikacji w zależności od liczby złamań kręgów w pierwszym roku leczenia. Jednakże, po drugim roku leczenia, nowy wskaźnik złamań (na 100 pacjento-lat) dla kobiet, które miały pięć lub mniej złamań kręgów na linii podstawowej, wynosił 5,2 w grupie kalcytriolu i 25,3 w grupie wapnia (P <0,0001); liczba kobiet, które miały nowe złamania, również różniła się istotnie (7 vs. 24, P <0,01). Ta różnica utrzymywała się w trzecim roku; grupa kalcytriolu wykazywała znamienne zmniejszenie częstości nowych złamań (4,2 vs 31,0 na 100 pacjento-lat, p <0,0001) oraz liczby kobiet z nowymi złamaniami (6 vs. 30, p <0,001). W żadnym momencie nie było różnic w częstości nowych złamań u kobiet, które miały więcej niż pięć złamań w linii podstawowej.
Tabela 5. Tabela 5. Nowe złamania kręgów według roku badania i statusu wchłaniania wapnia. W tabeli 5 przedstawiono wskaźniki nowych złamań kręgów (na 100 pacjento-lat) uwarstwionych w zależności od zdolności pacjenta do wchłaniania wapnia. Po roku leczenia nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między dwiema grupami terapeutycznymi, w których stratyfikowano pacjentów w zależności od ich stopnia wchłaniania wapnia. W drugim roku leczenia częstość nowych złamań u kobiet z prawidłową absorpcją wynosiła 11,9 w grupie kalcytriolu i 25,2 w grupie wapnia (P <0,01); odsetek kobiet z zespołem złego wchłaniania wynosił 7,1 w grupie otrzymującej kalcytriol i 28,8 w grupie wapnia (P <0,05). Nie stwierdzono istotnych różnic w liczbie kobiet z nowymi złamaniami w żadnej z tych podgrup. W trzecim roku różnice pomiędzy podgrupami wchłaniania wapnia w zakresie nowych złamań kręgów nadal były znaczące (11,9 vs [patrz też: przychodnia wilczak bydgoszcz, tarabuła dent, gangliozydy ]

0 myśli nt. „Leczenie osteoporozy po menopauzie kalcytriolem lub wapniem ad 5