nfz zielona góra praca

Sentinel-Node Biopsja lub obserwacja węzłowa w czerniaku ad 5

Wskaźnik przeżycia wolnego od choroby był istotnie wyższy w grupie biopsyjnej niż w grupie obserwacyjnej po 5 latach (78,3 . 1,6% w porównaniu z 73,1 . 2,1%, współczynnikiem hazardu, 0,74, 95% przedziałem ufności [CI], 0,59 do 0,93; P = 0,009) (rysunek 2A). Spośród 1269 pacjentów, którzy otrzymali przypisane leczenie, wskaźnik zgonu z powodu czerniaka (śmierć specyficzna dla czerniaka) był podobny w obu grupach po 5 latach: 13,8% (69 z 500 pacjentów) w grupie obserwacyjnej i 12,5% (96 z 769 pacjentów) w grupie...

Międzynarodowy Proces Protokołu Edmonton dotyczącego przeszczepiania wysp czesc 4

Trzecia infuzja w wysepce była dostępna, jeśli wykrywano krążący peptyd C i niezależność od insuliny nie została osiągnięta po dwóch wlewach. Przezskórne, transhepatyczne podejście do dostępu żyły wrotnej stosowano we wszystkich przypadkach, z zastosowaniem ultrasonografii dopplerowskiej wykonanej w 1. i 7. dniu po transplantacji. Analiza statystyczna
Na podstawie rejestracji 36 osób ustalamy przewidywany stosunek do głównego punktu końcowego na poziomie 70%, z przedziałem ufności 95% (CI) na pozio...

Międzynarodowy Proces Protokołu Edmonton dotyczącego przeszczepiania wysp ad 5

Panel C pokazuje niezależność od insuliny od czasu ostatniej transplantacji w zależności od liczby autoprzeciwciał (dekarboksylaza kwasu glutaminowego 65, autoantygenu 512 komórek jajowych lub autoantygenu komórek IA-2) wykrytych przed poddaniem ostatniego przeszczepu: 85% w przypadku 12 pacjentów którzy nie mieli pozytywnych autoprzeciwciał i 46% dla 24 osobników, którzy mieli jedną lub dwie pozytywne autoprzeciwciała (P = 0,03 w teście log-rank). Panel D pokazuje odsetek osobników, u których poziom podstawoweg...

nfz zielona góra praca

Wzrost częstości występowania raka u pacjentów z zapaleniem wielomięśniowym, odnotowanym po raz pierwszy w 1916,1, odnotowano w wielu badaniach2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 z różnych krajów, ale ta relacja nie jest jednolita.15 Szacunki związane z tym ryzyko jest bardzo zróżnicowane (od 6 do 60 procent), prawdopodobnie ze względu na niewielki rozmiar badań i wybrany charakter grup pacjentów badanych w ośrodkach referencyjnych. Możliwy wpływ długości okresu obserwacji i wieku w momencie rozpoznania jest równi...

Najnowsze zdjęcia w galerii nfz zielona góra praca :Leczenie raka żołądka

W badaniu Cunninghama i wsp. (Wydanie z 6 lipca), efekt niszczenia guza jest niejasny. W chirurgii było więcej pacjentów z zaawansowaną chorobą w zależności od stadium nowotworu i stanu węzłów w grupie operacyjnej niż w grupie okołooperacyjnej. Również 31% pacjentów nie miało wielkości guza udokumentowanego przed randomizacją. Interesujące byłoby zatem poznanie stadium klinicznego guza i stanu węzłowego pacjentów przed randomizacją i przed restytucją chirurgiczną. Rozbieżność, w której pac...

Sentinel-Node Biopsja lub obserwacja węzłowa w czerniaku

Oceniliśmy udział biopsji węzła wartowniczego w wynikach u pacjentów ze świeżo rozpoznanym czerniakiem. Metody
Pacjenci z pierwotnym czerniakiem skóry byli losowo przydzielani do szerokiego wycięcia i pooperacyjnej obserwacji regionalnych węzłów chłonnych z limfadenektomią, jeśli wystąpił nawrót węzłów, lub do szerokiego wycięcia i biopsji węzła wartownika z natychmiastową limfadenektomią, jeśli wykryto mikroprzerzuty węzłowe na biopsji.
Wyniki
Spośród 1269 pacjentów z pierwot...

dobra kreatyna 2015 czesc 4

Charakterystyka pacjentów. Pacjenci w badanych grupach byli podobni, z wyjątkiem tych, u których występowała niewydolność nerek (definiowana jako wartość wyjściowa kreatyniny w surowicy wynosząca co najmniej 133 .mol na litr [1,5 mg na decylitr] ), a odsetek osób przyjmujących digoksynę był wyższy w grupie otrzymującej środek kontrastowy o niskiej osmolalności (tab. 1). Działania niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Działania niepożądane u pacjentów poddawanych angiografii kardiologicznej. ...