Sentinel-Node Biopsja lub obserwacja węzłowa w czerniaku czesc 4

Cenzurowanie zgonów nie z powodu czerniaka i leczenie takich zgonów jako konkurencyjnego ryzyka dały bardzo podobne wyniki dla pierwotnego punktu końcowego. Metoda Kaplana-Meiera została wykorzystana do oszacowania średniego (. SE) 5-letniego przeżycia swoistego dla czerniaka i przeżycia wolnego od choroby dla populacji, a wyniki odnotowano w określonych czasach po randomizacji. Zastosowano model regresji proporcjonalnego hazardu Coxa, który obejmował status wartownika-węzła, grubość Breslowa, poziom Clarka, miejsce anatomiczne pierwotnego czerniaka, obecność lub brak owrzodzenia, wiek i płeć. Wyjściową charakterystykę demograficzną i kliniczną pacjentów oraz czynniki patologiczne podsumowano z wykorzystaniem statystyki opisowej i porównano je z użyciem testu t lub testu chi-kwadrat. Liczby zajętych guzów węzłów w dwóch badanych grupach porównywano za pomocą testu sumy rang Wilcoxona, a rozkład stadium węzłowego według systemu klasyfikacji AJCC porównywano testem chi-kwadrat. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.1, a wszystkie podane wartości P są dwustronne, a ich wartość jest mniejsza niż 0,05 rozpatrywana w celu wskazania istotności statystycznej. Porównania całkowitego czasu przeżycia wolnego od choroby i przeżycia swoistego dla czerniaka pomiędzy dwiema badanymi grupami oparto na 1269 pacjentach, którzy otrzymali przypisane leczenie. Analiza podgrup pacjentów z przerzutami węzłowymi została oparta na 764 pacjentach z grupy biopsyjnej, dla których dostępna była pełna informacja o stanie węzła i 500 pacjentach w grupie obserwacyjnej. Równoległe analizy zgodnie z zasadą zamiaru leczenia obejmowały 1327 pacjentów; wyniki były zgodne z wynikami analizy obejmującej 1269 pacjentów.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. W okresie od 20 stycznia 1994 r. Do 29 marca 2002 r. Zarejestrowano 1347 pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji (ci z pierwotnymi czerniakami o grubości 1,2 do 3,5 mm). 19 pacjentów porzuciło randomizację i pacjent nie kwalifikował się z powodu obecności klinicznie wyczuwalnych węzłów chłonnych; analiza obejmuje pozostałych 1327 pacjentów (ryc. 1B): 221 z Ameryki Północnej, 386 z Europy i 720 z Australii. Wszyscy pacjenci mieli pierwotne czerniaki o cechach zbliżonych do siebie (Tabela 1). W tym okresie do wstępnego badania MSLT weszło 654 pacjentów ze zmianami cieńszymi niż 1,2 mm i grubszymi niż 3,5 mm; dane dotyczące tych pacjentów zostały wykorzystane do oceny zachorowalności i dokładności chirurgicznej, jak opisano wcześniej.16
Współczynniki przeżycia
Ryc. 2. Ryc. 2. Przeżycie bez choroby i przeżycie swoiste dla czerniaka, zależnie od rodzaju leczenia i statusu nowotworu węzła wartowniczego. Panele A i B pokazują odpowiednio czas przeżycia wolnego od choroby i czerniaka, zależnie od rodzaju leczenia. Panele C i D pokazują przeżycie wolne od choroby i przeżycie swoiste dla czerniaka, odpowiednio, w zależności od statusu nowotworu węzła wartowniczego u pacjentów poddanych biopsji węzła wartownika.
Po medianie obserwacji wynoszącej 59,8 miesięcy, częstość nawrotów w dowolnym miejscu wyniosła 26,8% (134 na 500 pacjentów) w grupie obserwacyjnej i 20,7% (159 na 769) w grupie biopsyjnej (tabela 1)
[więcej w: kosmetyka estetyczna warszawa, zdjęcia rentgenowskie zębów, twitter migalski ]
[podobne: twitter migalski, padaczka rolandyczna, wyrwigrosz żory ]

0 myśli nt. „Sentinel-Node Biopsja lub obserwacja węzłowa w czerniaku czesc 4