Śmiertelność w okresie 10 lat u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych cd

Mierzono ich wagę (w kilogramach) i wysokość (w metrach) oraz obliczano wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach). Mierzono ciśnienie krwi, podczas gdy badani siedzieli ze standardowym sfigmomanometrem. Stężenie lipoprotein o dużej gęstości (HDL) i cholesterolu LDL (low-density lipoprotein) oraz triglicerydów mierzono standardowymi metodami z programu Lipid Research Clinics10. Poziom glukozy w osoczu na czczo mierzono za pomocą zautomatyzowanego systemu Beckman ASTRA-8 (Beckman, Brea, CA). Aby kontrolować nadreprezentację osobników z hiperlipidemią w naszej populacji, uwzględniliśmy termin dla kryterium stosowanego przy wyborze osobnika (próbka losowa vs. hiperlipidemia) jako współzmiennej. Zmienne zależne
Badana populacja była badana corocznie w celu ustalenia zgonów, a zgłoszone zgony zostały potwierdzone w aktach zgonu. Za pomocą Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, 9 rewizji, Modyfikacji klinicznej, 11 nozolog posiadający certyfikat nosił przyczynę zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca do jednego z kodów od 410 do 414 i tych z powodu choroby sercowo-naczyniowej do kodu od 400 do 444 Kontynuacja obserwacji śmiertelności była kompletna dla wszystkich pacjentów.
Analiza statystyczna
Dziewięćdziesiąt osób z izolowaną chorobą tętnic obwodowych małych naczyń zostało wykluczonych z naszych analiz, ponieważ choroba ta jest epidemiologicznie i patofizjologicznie odmienna od choroby naczyń obwodowych dużych naczyń12 i z definicji nie pokrywa się z nią. Po tym dodatkowym wykluczeniu pozostało do analizy 475 osób: 34 mężczyzn z chorobą tętnic obwodowych o dużych naczyniach i 183 mężczyzn bez objawów tej choroby (normalni mężczyźni) i 33 kobiety z chorobą tętnic obwodowych o dużych naczyniach i 225 kobiet bez dowodów takiej choroby (normalne kobiety). Po wykluczeniu osób z historią chorób sercowo-naczyniowych (określanych jako historia zawału mięśnia sercowego, operacja pomostowania tętnic wieńcowych, udar lub operacja związana z udarem) na linii podstawowej pozostało 162 zdrowych mężczyzn i 24 mężczyzn z obwodowymi choroba tętnic, i 204 normalnych kobiet i 26 kobiet z chorobą tętnic obwodowych dużych naczyń. Obliczyliśmy surowy, zależny od płci współczynnik zgonów z wszystkich przyczyn, od chorób sercowo-naczyniowych i od choroby niedokrwiennej serca u osób zdrowych, u wszystkich pacjentów z chorobą tętnic obwodowych o dużych naczyniach oraz u pacjentów z różnymi podkategoriami choroby tętnic obwodowych dużych naczyń. Modele proporcjonalnego hazardu Coxa zastosowano w celu dostosowania do wieku, wybranych współzmiennych i różnic w czasie obserwacji.13 Modele Coxa przeprowadzono z włączeniem i bez włączenia osobników, u których stwierdzono chorobę sercowo-naczyniową na linii podstawowej. Krzywe przeżywalności Kaplan-Meier14 zostały obliczone dla normalnych osobników, osobników z bezobjawową chorobą tętnic obwodowych o dużych naczyniach, osobników z objawową chorobą i podgrupą osobników z ciężką objawową chorobą.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Surowe, zależne od płci 10-letnie wskaźniki umieralności na 100 osób i skorygowane względem wieku ryzyko względne (RR) zgonu w zależności od obecności lub braku dużej naczyniowej choroby tętnic (LV-PAD). * Tabela 2
[patrz też: pogotowie stomatologiczne toruń, claritine spe, bailamos bydgoszcz ]

0 myśli nt. „Śmiertelność w okresie 10 lat u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych cd