Śmiertelność w okresie 10 lat u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych czesc 4

Analiza ryzyka proporcjonalnego względnego ryzyka zgonu (RR) u osób z chorobą naczyń obwodowych o dużych naczyniach * Tabela pokazuje nieciężkie, zależne od płci wskaźniki zgonów z powodu wszystkich przyczyn, chorób sercowo-naczyniowych, choroby niedokrwiennej serca oraz niecałkowicie sercowe przyczyny dla normalnych osobników i osobników z chorobą tętnic obwodowych o dużych naczyniach i względne ryzyko, dostosowane do wieku i czasu obserwacji, dla tych zdarzeń dla osobników z chorobą tętnic obwodowych dużych naczyń, w porównaniu z normalnymi osobnikami. W przypadku obu płci śmiertelność była znacznie wyższa wśród osób z chorobą tętnic obwodowych o dużych naczyniach; chociaż bezwzględne wskaźniki były niższe u kobiet, względne ryzyko było podobne jak u mężczyzn. Zwiększone ryzyko zgonu z wszystkich przyczyn było spowodowane głównie zwiększoną częstością zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca i chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ wskaźniki innych przyczyn były tylko nieznacznie (i nie znacząco) podwyższone. Wyniki były podobne po wyłączeniu osób z historią chorób sercowo-naczyniowych na linii podstawowej, z wyjątkiem niższego względnego ryzyka zgonu z powodu choroby wieńcowej u kobiet (ryzyko względne, przedział ufności 1,9 ;, 95%, 0,2 do 18,5). Ponieważ związek choroby tętnic obwodowych dużych naczyń z umieralnością był podobny dla mężczyzn i kobiet, kolejne analizy przeprowadzono dla obu płci łącznie. Tabela 2 pokazuje względne ryzyko i 95-procentowe przedziały ufności wynikające z modeli proporcjonalnego zagrożenia dostosowanych do wieku, płci, liczby wypalanych papierosów dziennie, skurczowego ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu HDL, poziomu cholesterolu LDL, logarytmu poziomu triglicerydów, stężenia na czczo poziom glukozy, wskaźnik masy ciała i kryterium selekcji. Spośród wszystkich osób, po skorygowaniu względnego ryzyka zgonu z wszystkich przyczyn, choroby sercowo-naczyniowej i choroby niedokrwiennej serca nastąpiła niewielka zmiana. W podobnych analizach przeprowadzonych po wykluczeniu osób z potwierdzonymi chorobami sercowo-naczyniowymi w punkcie wyjściowym względne ryzyko zgonu z wszystkich przyczyn i śmiertelności z powodu choroby sercowo-naczyniowej pozostało zasadniczo niezmienione. Względne ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca zmniejszyło się nieco, z 6,6 do 4,3, ale ta ostatnia była nadal istotna. Tabela 3. Tabela 3. Względne ryzyko zgonu u osób z różnymi kategoriami dużych naczyń krwionośnych tętnic obwodowych (LV-PAD). * Tabela 4. Tabela 4. Względne ryzyko śmierci u osób z różnymi kategoriami dużych naczyń krwionośnych tętnic obwodowych Choroba (LV-PAD), po wykluczeniu osób z potwierdzoną chorobą sercowo-naczyniową (CVD) na Linii Bazowej. * Tabela 3 przedstawia względne ryzyko i 95-procentowe przedziały ufności uzyskane na podstawie modeli proporcjonalnego zagrożenia dla śmiertelności wśród osób z różnymi kategoriami choroba tętnic obwodowych. Niewielkie rozbieżności w liczbie przedmiotów w każdej kategorii odzwierciedlają brakujące informacje o trzech osobach w Tabeli 3 i dwóch osobach w Tabeli 4. Pacjenci z obustronną chorobą tętnic obwodowych dużych naczyń mieli tylko nieznacznie wyższe ryzyko śmierci z powodu choroby sercowo-naczyniowej lub choroby wieńcowej serca. niż te z jednostronną chorobą
[przypisy: izabela małota, padaczka rolandyczna, tarabuła dent ]

0 myśli nt. „Śmiertelność w okresie 10 lat u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych czesc 4