Cena wzroku – Ranibizumab, Bevacizumab i leczenie zwyrodnienia plamki żółtej

30 czerwca 2006 r. Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdził ranibizumab – który jest produkowany przez Genentech i sprzedawany pod nazwą Lucentis – w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem neowaskularnym. Ranibizumab jest fragmentem rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego (patrz Figura 1), które wiąże się i hamuje wszystkie biologicznie czynne postacie czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego A. Podawany przez wstrzyknięcie do jamy ciała szklistego (patrz Figura 2) ranibizumab zapobiega utracie wzroku i poprawia się ostrość wzroku, z niewielkimi poważnymi działaniami niepożądanymi (jak wskazano w raportach Rosenfeld i wsp. Czytaj dalej

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem: obszerny podręcznik

W spektrum chorób oczu kilka rywalizujących z wiekiem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Przewiduje się, że umiarkowanie zaawansowane suche zwyrodnienie plamki dotyka ponad 8 milionów Amerykanów powyżej 55 roku życia. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest główną przyczyną utraty wzroku w rozwiniętych krajach, stanowiąc ponad 50% przypadków ślepoty i ma głęboki wpływ na jakość życia – niektórzy prawnie ślepi pacjenci z tą chorobą są znani powiedzieć, że oddaliby 50% pozostałych lat w zamian za doskonałą wizję. Wiele wysiłku podjęto w celu znalezienia nowych metod leczenia związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej. W zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem D. Czytaj dalej

Nowa seria edukacji medycznej

Zapewnienie właściwego lekarza do opieki zdrowotnej w przyszłości będzie wymagało istotnych zmian w sposobie kształcenia lekarzy. Pogląd ten został wyrażony w raporcie Komitetu Medycyny Instytutu ds. Roli Akademickich Centrów Zdrowia w XXI wieku1: Wśród wszystkich ról ośrodków zdrowia akademickiego, edukacja będzie wymagać największych zmian w nadchodzącym dziesięcioleciu. Uważamy edukację za jeden z podstawowych mechanizmów inicjowania zmiany kulturowej w kierunku położenia nacisku na potrzeby pacjentów i populacji oraz skupienie się na poprawie zdrowia, wykorzystaniu najlepszych osiągnięć naukowych i najlepszej opieki. Chociaż istnieje rozsądny konsensus w sprawie potrzeba zmiany i znaczne porozumienie co do głównych kierunków zmian, znacznie mniej rozumie optymalne mechanizmy, które posuwają naprzód proces edukacyjny. Czytaj dalej

Międzynarodowy Proces Protokołu Edmonton dotyczącego przeszczepiania wysp ad 6

Panel D pokazuje poziomy peptydu C. P = 0,17 dla porównania między grupami niezależności od insuliny i grupami częściowymi oraz P <0,001 dla porównania pomiędzy linią podstawową i każdym kolejnym okresem obserwacji w obu grupach. Panel E pokazuje średnią amplitudę skoków glikemii (MAGE). P = 0,01 dla porównania pomiędzy grupami niezależności od insuliny i grupami częściowymi w miesiącach od 4 do 7 (P> 0,05 dla kolejnych miesięcy) i P <0,001 dla porównania pomiędzy linią podstawową i każdym kolejnym okresem obserwacji w obu grupach. Dla wszystkich tych miar P <0,001 dla porównania pomiędzy pacjentami z całkowitą utratą przeszczepu a tymi z niezależnością insuliny lub częściową funkcją przeszczepu. Czytaj dalej

Przenoszenie ludzkiego herpeswirusa 8 przez transfuzję krwi czesc 4

Obliczyliśmy nadmiar ryzyka serokonwersji jako różnicę między funkcjami przeżycia Kaplan-Meier w czasie do serokonwersji u narażonych i nieeksponowanych biorców, zarówno w okresie pełnej obserwacji, jak i w okresie od 3 do 10 tygodni po transfuzji, która jest najprawdopodobniej związane z infekcją przenoszoną przez transfuzję. Użyliśmy formuły Greenwooda (oprogramowanie SAS) do obliczenia wariancji nadmiernego ryzyka jako sumy wariancji szacunków Kaplana-Meiera. Przedziały ufności zostały obliczone przy użyciu normalnej aproksymacji. Oceniliśmy wiek odbiorców, liczbę przetoczonych naczyń krwionośnych oraz czas przechowywania krwi na obecność zakłóceń i interakcje ze stanem ekspozycji. Wszystkie porównania były dwustronne, a wartość P mniejszą niż 0,05 uważano za wskazującą na istotność statystyczną. Czytaj dalej

Sentinel-Node Biopsja lub obserwacja węzłowa w czerniaku czesc 4

Cenzurowanie zgonów nie z powodu czerniaka i leczenie takich zgonów jako konkurencyjnego ryzyka dały bardzo podobne wyniki dla pierwotnego punktu końcowego. Metoda Kaplana-Meiera została wykorzystana do oszacowania średniego (. SE) 5-letniego przeżycia swoistego dla czerniaka i przeżycia wolnego od choroby dla populacji, a wyniki odnotowano w określonych czasach po randomizacji. Zastosowano model regresji proporcjonalnego hazardu Coxa, który obejmował status wartownika-węzła, grubość Breslowa, poziom Clarka, miejsce anatomiczne pierwotnego czerniaka, obecność lub brak owrzodzenia, wiek i płeć. Wyjściową charakterystykę demograficzną i kliniczną pacjentów oraz czynniki patologiczne podsumowano z wykorzystaniem statystyki opisowej i porównano je z użyciem testu t lub testu chi-kwadrat. Czytaj dalej

American Medical Education 100 lat po raporcie Flexner czesc 4

Jednak trudno jest zintegrować nowe umiejętności, wiedzę i postawy wymagane do biegłej praktyki z edukacją medyczną, zarówno na poziomie predoktoralnym, jak i na poziomie rezydencji. Chociaż wielu studentów i mieszkańców jest zainteresowanych poznaniem interdyscyplinarnej pracy zespołowej, zdrowia ludności i polityki zdrowotnej oraz organizacji usług zdrowotnych, tematy te są zwykle słabo reprezentowane w programach szkół medycznych i programów rezydencyjnych. Trudno jest uczyć bałaganiarskich problemów w świecie rzeczywistym, ale praktycy muszą zrozumieć, w jaki sposób te problemy wpływają na ich pacjentów i jak wchodzić w interakcje, a ostatecznie poprawić, niezwykle złożony i fragmentaryczny system zapewniający dobrą opiekę nad pacjentem. Przygotowanie lekarzy do XXI wieku
Co można zrobić, aby przekazać wiedzę, umiejętności i wartości, które muszą być przekazane przez edukację medyczną, aby uzyskać lepszą równowagę i przygotować wybitnych lekarzy na miarę XXI wieku. Jak ilustrują artykuły z tej serii, rozwiązania są oczywiste z uwagi na pewne problemy, ale szkoły medyczne i instytucje, które sponsorują programy pobytowe, muszą rozwinąć chęć ich wdrożenia. Czytaj dalej

Niespokojne marzenie medycyny genetycznej: etniczność i innowacja w Tay-Sachs, mukowiscydoza i choroba sierpowata

Powiązania z chorobą Tay-Sachsa z przynależnością etniczną oraz z mukowiscydozą i niedokrwistością sierpowatokrwinkową z rasą zostały już wcześniej wydobyte, jak świadczą rozległe odniesienia w tej książce. Autorzy są szczególnie zainteresowani rolą etniczności i rasy w leczeniu tych schorzeń, a także ich zapobieganiem , poprzez które rozumieją unikanie narodzin dotkniętych płodów poprzez aborcję lub całkowite unikanie ich poczęcia. Z powodu bariery krew-mózg wymiana enzymu nie jest opcją w leczeniu choroby Tay-Sachs; alternatywy to testowanie nośników i aborcja dotkniętych płodów. Ultra-ortodoksyjne grupy Żydów, które odrzucają aborcję, wybierają zamiast tego przesiewanie swoich nastoletnich członków na chorobę i zakazanie łączenia między nosicielami. Jednym z motywów przypisywanych autorowi do tego programu, zwanego Dor Yesharim, jest ochrona grup etnicznych poprzez zapobieganie . Czytaj dalej

Alemtuzumab do opornej na celiakię choroby

Vivas i in. (Wydanie z 8 czerwca) opisuje pacjenta z oporną na celiakię chorobą, który miał odpowiedź na leczenie alemtuzumabem. Nie jest jasne, czy odsetek nieprawidłowych limfocytów śródnabłonkowych zmniejszył się, gdy pacjent otrzymywał alemtuzumab, ponieważ wymieniono tylko limfocyty T y5. Jednakże, nieprawidłowa populacja komórek T (CD3 + CD3-CD4-CD8- cytoplazmatyczny CD3 +) determinuje ryzyko chłoniaka T-komórkowego związanego z enteropatią. Ta populacja różni się od populacji komórek T .2,3
Opowiadamy o 66-letniej kobiecie, która leczyła celiakię z coraz bardziej nieprawidłowymi limfocytami śródnabłonkowymi pomimo leczenia alemtuzumabem. Czytaj dalej

Inhibitor dopełniacza Ekulizumab w napadowej nocnej hemoglobinurii czesc 4

Zdarzenia niepożądane zakodowano za pomocą preferowanych terminów ze słownika medycznego dla działań regulacyjnych (MedDRA) (www.msso.org/MSSOWeb/index.htm) i zestawiono jako wskaźniki częstości występowania w dwóch badanych grupach. Analiza statystyczna
Planowana wielkość próby 75 pacjentów dostarczyła badanie z mocą statystyczną 82%, na poziomie alfa 0,05, aby wykryć wzrost o 35 punktów procentowych (tj. Zmianę z 20% do 55%) w tempie stabilizacja poziomów hemoglobiny i zmniejszenie mediany liczby jednostek czerwonych krwinek upakowanych transfuzji z 6 do 2 (. 2). W przypadku dwóch głównych punktów końcowych analizy przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia w oparciu o dane dotyczące wszystkich 87 pacjentów poddanych randomizacji; stabilizacja poziomów hemoglobiny była analizowana za pomocą dokładnego testu Fishera, a całkowita liczba jednostek przetoczonych krwinek czerwonych poddanych transfuzji była analizowana za pomocą testu sumy rang Wilcoxona. Czytaj dalej