Transplantacja przeszczepionych komórek progenitorowych po zawale mięśnia sercowego cd

Komórki wlewano do naczynia dostarczającego najbardziej dyskinetyczną powierzchnię lewej komory za pomocą cewnika balonowego z techniką zatrzymania przepływu, jak opisano poprzednio 6. Ocena bezpieczeństwa i wykonalności
Dane kliniczne, laboratoryjne i dotyczące bezpieczeństwa zostały prospektywnie zebrane. Wizyty kontrolne po 3 miesiącach były wykonywane przez lekarzy. Powikłania proceduralne zdefiniowano jako dowolną arytmie komorowe, widoczne tworzenie się skrzepliny, dystalną embolizację lub uszkodzenie tętnicy wieńcowej związane z procedurą cewnikowania w infuzji komórkowej. W przypadku pacjentów poddawanych aspiracji szpiku kostnego oceniano potencjalne powikłania krwotoczne. Podczas hospitalizacji u wszystkich pacjentów rutynowo wykonywano telemetrię przez 24 godziny po zabiegu.
Lewa angioplastyka komorowa
Angiogramy lewej komory uzyskano w czasie procedury podstawowej i po 3 miesiącach obserwacji. Ilościową analizę sparowanych angiogramów lewej komory rejestrowanych w identycznych projekcjach wykonał badacz, który był zaślepiony na leczenie poszczególnych pacjentów; analizę przeprowadzono za pomocą oprogramowania QCA-CMS (wersja 5.2, Medis), jak opisano w innym miejscu
Rezonans magnetyczny
W podgrupie 35 pacjentów, którzy nie mieli wszczepionego defibrylatora lub rozrusznika serca, którzy zgodzili się i tolerowali procedurę obrazowania, wykonano obrazowanie rezonansu magnetycznego serca (MRI) (system 1,5-T, Magnetom Sonata, Siemens Medical Solutions) na początku badania i po 3 miesiącach obserwacji. Wyniki zostały przeanalizowane, jak opisano wcześniej7, przez doświadczonego badacza, który był zaślepiony na typ komórek poddanych infuzji.
Wykrywanie żywego miokardium
Wszyscy pacjenci poddani zostali badaniu echokardiograficznemu z małą dawką dobutaminy, połączonej tomografii komputerowej z pojedynczym fotonem i tomografią emisyjną [18F] z pozytronową emisją fluorodeoksyglukozy, jak wcześniej opisano6. Analizowano regionalną żywotność lewej komory u 80 pacjentów ( 87%).
Analiza statystyczna
Zmienne ciągłe przedstawiono jako średnie (. SD), o ile nie zaznaczono inaczej. Zmienne kategoryczne porównano z użyciem testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera. Porównania statystyczne między danymi początkowymi a danymi kontrolnymi przeprowadzono w sposób nieparametryczny, w parze z zastosowaniem testu rang podpisanych Wilcoxon. Nieparametryczne testy U Manna-Whitneya i testy Kruskala-Wallisa zastosowano do porównania zmiennych ciągłych ze zmiennymi kategorycznymi, a także w celu porównania wyników między grupami leczonymi. Test analizy wariancji skorygowany za pomocą Bonferroni został użyty do analizy między grupami ilościowych wyników angiografii lewej komory w fazach i 2 (faza pilotażowa i pierwsza faza randomizowana). W przypadku analizy wieloczynnikowej grupy leczenia zostały podzielone na następujące kategorie: kontrola, 0; CPC, 1; i BMC, 2. Analiza wieloczynnikowa została przeprowadzona przy użyciu modelu liniowej regresji krokowej z algorytmem krokowym wprowadzania w przód; w modelu wprowadzono zmienne o wartości P .0,05 w analizie jednowymiarowej. Istotność statystyczną przyjęto dla wartości P mniejszych niż 0,05. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS (wersja 12.0).
Wyniki
Podstawowa charakterystyka pacjentów
Tabela 1
[przypisy: apteka internetowa wrocław, zdjęcia rentgenowskie zębów, padaczka rolandyczna ]
[hasła pokrewne: twitter migalski, padaczka rolandyczna, wyrwigrosz żory ]

0 myśli nt. „Transplantacja przeszczepionych komórek progenitorowych po zawale mięśnia sercowego cd

  1. Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać