Transplantacja przeszczepionych komórek progenitorowych po zawale mięśnia sercowego

Badania pilotażowe sugerują, że wewnątrzwieńcowa transplantacja komórek progenitorowych pochodzących ze szpiku kostnego (BMC) lub krwi krążącej (CPC) może poprawić funkcję lewej komory po ostrym zawale mięśnia sercowego. Wpływ przeszczepiania komórek u pacjentów z wyleczonym zawałem mięśnia sercowego jest nieznany. Metody
Po początkowym badaniu pilotażowym z udziałem 17 pacjentów losowo przydzielono, w kontrolowanym badaniu krzyżowym, 75 pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca, którzy mieli zawał mięśnia sercowego co najmniej 3 miesiące wcześniej, aby otrzymać albo infuzję komórek (23 pacjentów) albo infuzję CPC (24 pacjentów) lub BMC (28 pacjentów) do opatentowanej tętnicy wieńcowej dostarczającej najbardziej dyskinetyczną powierzchnię lewej komory. Pacjenci w grupie kontrolnej zostali następnie losowo przydzieleni do otrzymywania CPC lub BMC, a pacjenci, którzy początkowo otrzymali BMC lub CPC, przeszli do otrzymywania odpowiednio CPC lub BMC, po 3 miesiącach obserwacji.
Wyniki
Bezwzględna zmiana frakcji wyrzutowej lewej komory była istotnie większa wśród pacjentów otrzymujących BMC (+2,9 punktu procentowego) niż wśród osób otrzymujących CPC (-0,4 punktu procentowego, P = 0,003) lub bez infuzji (-1,2 punktów procentowych, P <0,001). Wzrost globalnej czynności serca był związany ze znacznie zwiększoną kurczliwością regionalną w obszarze docelowym w drodze infuzji do worka wieńcowego BMC. Faza krzyżowa badania wykazała, że wlew do worka wieńcowego BMC wiązał się ze znacznym wzrostem globalnej i regionalnej funkcji lewej komory, niezależnie od tego, czy pacjenci przeszli od kontroli do BMC, czy od CPC do BMC.
Wnioski
Wewnątrzrodzinny wlew komórek progenitorowych jest bezpieczny i wykonalny u pacjentów z wyleczonym zawałem mięśnia sercowego. Przeszczepienie BMC wiąże się z umiarkowaną, ale istotną poprawą frakcji wyrzutowej lewej komory po 3 miesiącach. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00289822.)
Wprowadzenie
Przewlekła niewydolność serca jest powszechna, a jej częstość występowania nadal wzrasta1. Choroba niedokrwienna serca jest główną przyczyną niewydolności serca.2 Chociaż odzyskanie serca ze względu na wczesną terapię reperfuzyjną znacząco zmniejszyło wczesne wskaźniki umieralności, 3 powikłań po zawale serca w wyniku przebudowy komorowej pozostaje Problem. Jednym z możliwych sposobów odwrócenia pozawałowej niewydolności serca jest wzmocnienie regeneracji miocytów sercowych, a także stymulacja neowaskularyzacji w obszarze zawału. Wstępne kliniczne badania pilotażowe sugerują, że śródoczne podanie infuzji komórek progenitorowych jest wykonalne i może korzystnie wpływać na procesy remodelowania po zawale u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego. 5-9 Jednak obecnie nie wiadomo, czy taka strategia leczenia może być również związana z poprawą czynności serca. u pacjentów z uporczywą dysfunkcją lewej komory z powodu wygojonego zawału mięśnia sercowego z ustaloną formacją blizny.
Dlatego w prospektywnej próbie TOPCARE-CHD (przeszczepianie komórek progenitorowych i odzyskiwanie funkcji LV [lewostronny] u pacjentów z przewlekłą niedokrwienną chorobą serca) zbadano, czy śródwieńcowa infuzja komórek progenitorowych do tętnicy związanej z zawałem co najmniej 3 miesiące po zawale mięśnia sercowego poprawia globalną i regionalną funkcję lewej komory.
Metody
Pacjenci
Między styczniem 2002 r. A grudniem 2004 r. 92 pacjentów, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego co najmniej 3 miesiące wcześniej, zostało włączonych do badania w jednym ośrodku
[podobne: wniosek o leczenie odwykowe, zespoły genetyczne wykaz, stomatolog warszawa żoliborz ]
[hasła pokrewne: tarabuła dent, h w pietrzak holding, claritine spe ]

0 myśli nt. „Transplantacja przeszczepionych komórek progenitorowych po zawale mięśnia sercowego

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Makijaż permanentny kielce[…]